POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
EDUKACJA ŁOWIECKA


LISTOPAD 2016 KONKURS DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
"ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS" - II EDYCJA
EDUKACJA

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie i Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie ogłaszają II edycję wojewódzkiego konkursu dla młodzieży szkolnej pod tytułem: „Zwierzęta wokół nas”

REGULAMIN

II edycji wojewódzkiego konkursu dla młodzieży szkolnej pod tytułem:
„Zwierzęta wokół nas”


Organizatorzy:
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie
Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Lublinie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie


Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia.
 2. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony przyrody w szczególności dziko żyjących zwierząt.
 3. Przybliżenie bioróżnorodności ekosystemów naturalnych : leśnych, łąkowych, parkowych.
 4. Rozbudzenie świadomości ekologicznej, wytworzenie u dzieci i młodzieży etycznego postępowania w stosunku do zwierząt domowych i dziko żyjących.
 5. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu poznawania gatunków zwierząt łownych i ich znaczenia dla ekosystemów naturalnych. 

Zasady organizacji konkursu:

1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży należących do szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody w województwie lubelskim

2. Konkurs jest dwuetapowy: pierwszy etap szkolny przeprowadzany przez nauczycieli w szkole a drugi etap – wojewódzki, przeprowadzany przez ZO PZŁ i ZO LOP w Lublinie.

3. Konkurs przeprowadzany jest w pięciu kategoriach wiekowych:

Kategoria I - Dzieci z grup przedszkolnych i klas „0”
Kategoria II­ -  Dzieci szkół podstawowych z klas 1-3
Kategoria III - Dzieci szkół podstawowych z klas 4-6
Kategoria IV - Młodzież gimnazjalna z klas 1-3
Kategoria V - Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych

 3. Tematyka i formy konkursów dla poszczególnych kategorii wiekowych:

 1. Konkurs plastyczny - dla dzieci z grup przedszkolnych i klas „0” szkół podstawowych pod tytułem „Moje ulubione zwierzątko leśne”
 2. Konkurs plastyczny - dla uczniów klas 1-3 SP pod tytułem ”Leśna rodzina”
 3. Konkurs plastyczny - dla uczniów klas 4-6 SP pod tytułem ”Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu”
 4. Konkurs fotograficzny - dla dzieci z klas 4-6 SP. Temat: „Zwierzęta wokół nas”.
 5. Konkurs fotograficzny - dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Temat: „Zwierzęta łowne żyjące w Polsce w warunkach naturalnych”.

Wymagania szczegółowe dotyczące ilości prac przysyłanych do ZO LOP w Lublinie:
Na etapie szkolnym nauczyciele – opiekunowie uczniów dokonują selekcji prac.

 • W konkursie plastycznym dla dzieci przedszkolnych i klas zerowych szkół podstawowych   z jednej placówki/szkoły może być przysłanych najwyżej 10 prac, przy czym jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę. Format prac – A4
 • W konkursie plastycznym dla klas 1-3 SP  z jednej szkoły może być przysłanych najwyżej 10 prac, przy czym jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę. Format prac – A4
 • W konkursie plastycznym dla klas 4-6 SP z jednej szkoły może być przysłanych najwyżej 10 prac, przy czym jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę. Format prac  – A4
 • W konkursie fotograficznym z jednej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nie może być przysłanych więcej niż 10 zdjęć, przy czym jeden uczeń może przesłać najwyżej dwie fotografie. Konkurs dotyczy wyłącznie gatunków zwierząt żyjących w środowisku naturalnym np. na łące, w lesie, na polu itp. Format zdjęć 15x21cm lub większe.

Wszystkie prace są wyłącznie indywidualne i powinny być na odwrocie podpisane (szkoła, imię i nazwisko, klasa). Prace nadesłane bez „kart uczestnictwa” nie będą brane pod uwagę. Organizatorzy nie zwracają prac.

4. Termin – prace należy nadesłać do Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie przy ul. Jana  Długosza 10 A  20-054 Lublin  do dnia 17 października 2016r. (tel. 698109143, lub 607603901)

5. Komisja składająca się z członków ZO PZŁ w Lublinie i  ZO LOP w Lublinie oceni prace w terminie do 8.11.2016r. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Zarządu Okręgu LOP w Lublinie http://lop.pvv.pl oraz na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie www.lublin.pzlow.pl Decyzja jury jest nieodwołalna.

6. Uroczyste podsumowanie konkursu dla laureatów i uczniów wyróżnionych odbędzie się w dniu 16.11.2016r. Miejsce i godzina zostanie podana wraz z ogłoszeniem wyników. 


Konkurs „Zwierzęta wokół nas” jest konkursem o zasięgu wojewódzkim.
Nagrody rzeczowe i dyplomy sponsorowane są przez ZO PZŁ w Lublinie
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.facebook