POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ


Lublin - 25 lipca 2010 XVIII OKRĘGOWY ZJAD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W dniu 25 lipca 2010 roku w sali konferencyjnej Hotelu Victoria, odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie.

Po uroczystym otwarciu zjazdu oraz przywitaniu zaproszonych gości i ich wystąpieniach, trzem Kolegom będącym delegatami wręczone zostały odznaczenia łowieckie. Następnie Prezes ustępującej Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie, Kol. Henryk Chwaliński, złożył sprawozdanie z minionej kadencji.

Po złożeniu sprawozdania, rozpoczęła się dyskusja zjazdowa, w której zabierali głos delegaci, którzy ustosunkowali się zarówno do złożonego sprawozdania, jak i poruszali zróżnicowaną problematykę stricte związaną z łowiectwem.

Po zakończeniu dyskusji odbyły się wybory Okręgowej Rady Łowieckiej, Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, jak również członka Naczelnej Rady Łowieckiej oraz głosowanie nad projektem złożonej uchwały zjazdowej.

Po zakończeniu głosowań, nastąpiło zakończenie zjazdu.

Poniżej przedstawiamy fotoreportaż ze zjazdu.Lublin, dnia 25 lipca 2010 r.

UCHWAŁA
XVIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie


uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie Okręgowej Rady Łowieckiej za lata 2005-2010.

2. Zobowiązuje delegatów z okręgu lubelskiego na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego o wnioskowanie w swoim zjazdowym wystąpieniu o:

a) zwiększenie środków finansowych na rozwój zwierzyny drobnej na terenie okręgu jak również całego województwa lubelskiego,

b) opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego do kół łowieckich, celem usprawnienia pracy łowczego i skarbnika,

c) podjęcie działań w sprawie zmiany zapisów ustawy Prawo łowieckie, celem doprecyzowania zapisów dotyczących ilości wydawanych odstrzałów, jak również realnych zabezpieczeń przed możliwością przekroczenia planu łowiecko-hodowlanego,

d) wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu odnośnie pojawiających się propozycji zmian ustawy Prawo łowieckie, w kierunku możliwości utworzenia „małych” obwodów łowieckich i ich wydzierżawiania innym podmiotom aniżeli koła łowieckie, czyli de facto prywatyzacji łowiectwa,

e) zwrócenie się do okręgowych organizacji łowieckich o pomoc kołom łowieckim, których tereny zostały dotknięte powodzią, celem uzyskania środków na przywrócenie populacji podstawowych gatunków zwierząt łownych na tych terenach,

f) podjęcie szeroko zakrojonych działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku łowiectwa w społeczeństwie oraz zdecydowane przeciwstawianie się fali nieuzasadnionej krytyki,

g) zwrócenie się do władz krajowych Związku w sprawie możliwości partycypacji Skarbu Państwa w odszkodowaniach z tytułu szkód w uprawach i płodach rolnych

h) podjęcie działań w celu dostosowania podziału okręgów łowieckich z podziałem administracyjnym kraju i utworzenia silnych organizacji wojewódzkich,

i) podjęcie działań w sprawie zmiany zapisów w Statucie Polskiego Związku Łowieckiego, celem wprowadzenia zapisów dotyczących zwrotu części składki PZŁ na rzecz kół łowieckich,

j) zwiększenie kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ poprzez możliwość wyboru przez delegatów składu: Okręgowego Sądu Łowieckiego, Zespołu Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz coroczne organizowanie sprawozdawczych Okręgowych Zjazdów Delegatów,

k) stworzenie możliwości przedłużania ważności legitymacji członkowskich PZŁ w kołach macierzystych.

3. Zobowiązuje władze i organy okręgowe do:

a) zdecydowanego i kompleksowego zagospodarowania OHZ Wierzchowiska poprzez:

  • podjęcie działań zmierzających do adaptacji (budowy) ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego o charakterze łowiecko-przyrodniczym, w którym odbywałyby się wszelkiego rodzaju działania dydaktyczne dla dzieci i młodzieży, kursy i szkolenia dla myśliwych, sympozja i konferencje, spotkania towarzyskie itp.,
  • rozważenie możliwości wydzierżawienia pomieszczeń przy ul. Wieniawskiej i przeniesienia siedziby organizacji do Wierzchowisk,
  • zdecydowane poprawienie zagospodarowania obwodu łowieckiego,
  • wprowadzenie opłat za polowania komercyjne (dewizowe) na terenie OHZ

b) kontynuowania zapoczątkowanych w minionym roku zawodów rangi krajowej na strzelnicy myśliwskiej w Puławach oraz podjęcie starań wprowadzenia do kalendarza imprez krajowych cyklicznych zawodów organizowanych na strzelnicy myśliwskiej w Puławach, jak również wspierania rozwoju strzelectwa myśliwskiego w okręgu,

c) podjęcia działań zmierzających do zorganizowania międzynarodowych konkursów psów myśliwskich (wyżłów) i wpisanie tego typu zawodów jako cyklicznych w okręgu lubelskim,

d) podjęcia starań o rokroczne pozyskiwanie środków finansowych na kontynuację realizacji programu "Rozwój zwierzyny drobnej",

e) opracowanie 5-letniego planu odbudowy zwierzyny drobnej oraz wystąpienia do Fundacji powołanej przy Zarządzie Głównym, celem uzyskania środków na introdukcje podstawowych gatunków zwierzyny drobnej, zwłaszcza w rejonach występowania klęsk żywiołowych,

f) kontynuacji oraz dalszego zintensyfikowania prac nad wdrożeniem w kołach łowieckich internetowej formy przekazu informacji o łowiectwie, oraz kontaktu władz Zrzeszenia z kołami drogą poczty elektronicznej,

g) kontynuowania współpracy z sąsiednimi okręgami na terenie województwa, celem opracowywania i wdrażania strategii w zakresie gospodarki łowieckiej, jak również wspólnych stanowisk w kontaktach z władzami na szczeblu wojewódzkim oraz centralnym,

h) umacniania współpracy z Państwową Strażą Łowiecką oraz Policją w działaniach zmierzających do ograniczania i zwalczania plagi kłusownictwa i przestępczości łowieckiej,

i) nawiązania współpracy ze starostwami powiatowymi, w szczególności w celu dofinansowania kół łowieckich w zakresie poprawy warunków bytowania zwierzyny oraz introdukcji gatunków zagrożonych,

j) podjęcia działań zmierzających do organizowania lub współuczestniczenia w spotkaniach w poszczególnych rejonach hodowlanych, w czasie których dokonywana będzie analiza okresowych zasad selekcji jeleni byków i podejmowane będą dalsze wytyczne w tym zakresie,

k) kształtowania i kreowania pozytywnego i rzetelnego wizerunku łowiectwa w społeczeństwie poprzez :

  • rozwijanie kontaktów i współpracy z mediami celem propagowania łowiectwa jako formy eksploatowania odnawialnych zasobów przyrodniczych w warunkach dozwolonych prawem i zasadami etyki łowieckiej,
  • kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację turniejów, konkursów, festynów o charakterze przyrodniczym, organizowanie pogadanek i prelekcji, włączanie w akcję dokarmiania zwierząt i ochrony przyrody itp.,
  • kontynuowanie „sztandarowych” (w sensie pozytywnego wizerunku) akcji –„Białe soboty i niedziele” oraz „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
  • zdecydowane sprzeciwianie się wszelkim przejawom agresywnej i nierzetelnej krytyki Związku i podejmowanie konkretnych działań wyjaśniających.

l) podniesienia zawartości merytorycznej kwartalnika „Łowiec Lubelski”, przy jednoczesnym zobligowaniu kół łowieckich do większego zainteresowania zakupem kwartalnika i jego dystrybucji wśród swoich członków,

ł) powołania zespołu instruktażowo- szkoleniowego oraz bezpłatne prowadzenie szkoleń i zapewnienie pomocy merytorycznej i prawnej w zakresie procedur likwidacji szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych,

m) podjęcie działań, w sprawie powołania „Fundacji Ochrony Zwierzyny Drobnej” o zasięgu regionalnym,

n) opracowania monografii, bibliografii itp. z okazji 90-lecia PZŁ z terenu województwa lubelskiego,

o) wsparcia finansowo-technicznego sztabu akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,

p) odstąpienia od pobierania opłat od kół łowieckich i członków zrzeszenia za szkolenia w zakresie podwyższania kwalifikacji i umiejętności łowieckich np. udział w szkoleniach instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego, udział w szkoleniach kynologicznych itp.,

r) powiadamiania przez Zarząd Okręgowy Zarządy Kół Łowieckich o śmierci członków Zarządu oraz uczestnictwa ze sztandarem w uroczystościach pogrzebowych.

4. Zjazd uznając lasy państwowe jako dobro ogólnonarodowe sprzeciwia się zamiarom ich prywatyzacji.

5. Zjazd pozytywnie ocenia dotychczasowe działania ustępujących władz i organów okręgowych dotyczących współpracy z wojewódzkimi władzami administracyjno-samorządowymi, z Administracją Lasów Państwowych i Policją oraz zobowiązuje nowo wybrane władze i organy okręgowe do dalszego ich rozwijania.

Marian Flisfacebook