POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ


2013 Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz OKRĘG LUBELSKI PZŁ

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, informuje, iż w dniu 29 lipca 2013 roku, ukazała się nowelizacja Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.


Treść nowego rozporządzenia zamieszczamy poniżej:


Rozporządzenie Ministra z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
wykonywania polowania i znakowania tusz

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548, z 2010 r. Nr 186, poz. 1250 oraz z 2011 r. Nr 257, poz. 1548) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi być przeznaczona do strzelania amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy.”;

2) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Polowanie na zające może odbywać się wyłącznie jako polowanie zbiorowe, z uwzględnieniem § 35.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Środowiska: M. Korolec

Rozporządzenie obowiązuje od 7 sierpnia 2013 roku.DO POBRANIA :

Poz. 889 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz wersja PDFfacebook