POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ


16 października 2013 ZASILENIE ŁOWISK ZAJĄCAMI OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W dniu 16 października 2013 roku do dwóch obwodów łowieckich naszego okręgu trafiło 320 zajęcy, które wsiedlone zostały do naturalnych siedlisk. Wsiedlenia odbyły się w ramach realizacji „Programu poprawy warunków bytowania i rozwoju populacji zająca szaraka w Polsce”, przyjętego przez Naczelną Radę Łowiecką w dniu 24 kwietnia 2002 roku.W ramach tego programu ogłoszony został konkurs dla wszystkich zarządów okręgowych w Polsce, w którym beneficjentami miały być koła łowieckie. W naszym okręgu do konkursu pilotowanego przez zarząd okręgowy zgłosiło się dwa koła łowieckie, tj. Koło Łowieckie nr 75 „Darz Bór” we Franciszkowie oraz Koło Łowieckie nr 84 „Przepiórka” w Lublinie. Po ocenie przedłożonych programów przez komisję powołaną przez Zarząd Główny PZŁ, okazało się, że okręg lubelski wspólnie z innymi 5 okręgami w Polsce wygrał przedmiotowy konkurs. Należy nadmienić, iż wsiedlona ilość zajęcy jest największa, jaka trafiła jednorazowo do łowisk Lubelszczyzny w ciągu ostatnich kilku lat.

Jednym z podstawowych warunków przystąpienia do programu przez koło łowieckie była deklaracja udziału własnego, którego wysokość uzależniona była od ilości kół zgłaszanych z jednego okręgu. W naszym przypadku udział własny dwóch kół stanowiła kwota 15 tys. złotych, czyli po 7,5 tys. złotych na jedno koło. Inne wymagania związane były z intensyfikacją redukcji drapieżników, monitoringu wsiedlonych zajęcy oraz całkowitej rezygnacji z polowań na ten gatunek przez dwa kolejne sezony łowieckie. Oczywiście nieodzownym elementem był wybór terenu i jego przygotowanie do wsiedleń jak również działania zmierzające do poprawy warunków bytowania zajęcy.

Warto również wspomnieć, iż oprócz środków kół łowieckich stanowiących udział własny, program wspierany był ze środków Funduszu Odnowy Zwierzyny oraz Fundacji Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących. Łączna pula środków finansowych w skali kraju stanowiła kwota ponad 500 tys. złotych.

Marian Flis

facebook