POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ


25 lipca 2015 XIX OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W dniu 25 lipca 2015 roku, odbył się XIX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Okręgu Lubelskim. W zjeździe uczestniczyły 129 delegatów kół macierzystych, członków niestowarzyszonych oraz kół dzierżawiących obwody łowieckie na terenie okręgu.W czasie zjazdu delegaci ocenili działalność Okręgowej Rady Łowieckiej w minionej kadencji jak również dokonali wyboru członków Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie, na kadencję 2015-2020. Dodatkowo ustalono wytyczne w zakresie dalszych priorytetów w działalności lubelskich okręgowych władz zrzeszenia na kolejną kadencję.Skład nowopowołanej Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie


  1. Eminowicz Wojciech - Prezes
  2. Drozd Leszek  - v-ce Prezes
  3. Maruszak Wojciech - Sekretarz

  4. Chwaliński Henryk - Członek
  5. Cichowski Karol - Członek
  6. Dziedzic Roman - Członek
  7. Jakubaszek Waldemar - Członek
  8. Jasik Jacek - Członek
  9. Kopron Witold - Członek
  10. Kostyra Roman - Członek
  11. Kot Grzegorz - Członek
  12. Łacic Andrzej - Członek
  13. Marcinkowski Tomasz - Członek
  14. Świeboda Robert - Członek
  15. Walenda Leszek - Członek

UCHWAŁA
XIX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie
z dnia 25 lipca 2015 roku

1. Zatwierdza się sprawozdanie Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z działalności okręgowych organów Zrzeszenia za lata 2010-2015.

2. Zobowiązuje się delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów z okręgu lubelskiego do zgłoszenia wniosków w swoim zjazdowym wystąpieniu oraz do wnioskowania do Naczelnej Rady Łowieckiej o:

  1. przekazanie dodatkowych środków finansowych na rozwój zwierzyny drobnej ze szczególnym uwzględnieniem łowisk dotkniętych znaczącym regresem;

  2. podejmowanie zdecydowanych działań, których celem ma być kreowanie pozytywnego wizerunku łowiectwa w Polsce oraz zdecydowane przeciwstawianie się fali nieuzasadnionej krytyki oraz marginalizacji roli polskiego łowiectwa;

  3. podjęcie wszelkich możliwych działań, których celem będzie partycypacja Skarbu Państwa w pokrywaniu przynajmniej części kosztów odszkodowań łowieckich;

  4. stworzenie w każdym okręgu w Polsce Zespołów Rzecznika Prasowego jak również przeprowadzenie przez Zarząd Główny PZŁ szkolenia w zakresie kompetencji i podstaw prawnych oraz technik komunikacji z mediami dla osób pełniących tą funkcję;

  5. podawanie w komunikacie o wysokości składki ulgowej na PZŁ jej dziennego wymiaru z zaokrągleniem do pełnego złotego;

  6. dokonanie zmian w Statucie PZŁ poprzez:

   a) wykreślenie z § 59 ust. 1 Statutu zdania „… jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.” – dodanie w § 57 ust.1 pkt 2 wyrazu „projektu…”

   b) przyjęcie jedynej zasady wyboru delegatów tak dla kół macierzystych i niemacierzystych: 1 delegat na 20 członków koła;

  1. podjęcie skutecznych działań w celu umożliwienia przedłużania ważności legitymacji PZŁ w kołach poprzez naklejanie znaczka hologramowego;

3. Zobowiązuje się Okręgową Radę Łowiecką oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie do:

  1. podjęcia wszelkich możliwych starań, których celem ma być optymalne dla okręgu lubelskiego wykorzystanie, zbycie lub zamiana nieruchomości należących do PZŁ w miejscowości Wierzchowiska przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności szkoleniowej tej części OHZ, która położona jest na dzierżawionych gruntach – dotyczy zagrody dziczej oraz ewentualnych nowych zadań szkoleniowych;

  2. kontynuowania rozwoju i popularyzacji wśród myśliwych sportowego strzelectwa myśliwskiego, dalszej modernizacji strzelnicy w celu zwiększenia jej funkcjonalności;

  3. kontynuowania popularyzacji i promocji kynologii łowieckiej oraz myśliwskich psów użytkowych;

  4. kontynuacji działań, których celem ma być pozyskanie funduszy na dalszą realizację programu „rozwój zwierzyny drobnej”;

  5. nawiązania stałej lub czasowej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie w celu dokonania analizy stanu populacji zwierzyny drobnej na terenach obwodów okręgu lubelskiego i opracowania na tej podstawie strategii i planów odbudowy zwierzyny drobnej oraz poprawy warunków jej bytowania;

  6. nawiązania współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie w celu dokonania analizy stanu populacji zwierzyny grubej na terenach obwodów okręgu lubelskiego oraz opracowania na tej podstawie strategii i planów optymalizacji stanu populacji tej zwierzyny;

  7. nawiązania stałej lub czasowej współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami w zakresie zmniejszenia, wyeliminowania, zredukowania, zapobieżenia występowania szkód łowieckich wyrządzanych przez dziki, opracowania strategii w tym zakresie oraz rozpropagowania tego opracowania wśród kół łowieckich;

  8. kontynuowania współpracy z okręgami województwa lubelskiego celem opracowania i wdrażania strategii gospodarki łowieckiej na terenie województwa oraz wspólnych stanowisk w kontaktach z władzami na szczeblu wojewódzkim i krajowym;

  9. umacniania współpracy z PSŁ, Policją i Administracją Lasów Państwowych w działaniach zmierzających do zwalczania kłusownictwa łowieckiego;

  10. nawiązania współpracy z administracją samorządową w celu pozyskiwania środków finansowych dla kół łowieckich z przeznaczeniem na poprawę bytowania zwierzyny oraz reintrodukcję łownych gatunków zagrożonych;

  11. kontynuowania działań mających na celu kształtowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku łowiectwa w społeczeństwie;

  12. podjęcia wszelkich możliwych starań i działań, których celem będzie pozyskanie na własność gruntów, na których położona jest strzelnica myśliwska w Puławach;

  13. nawiązania współpracy kwartalnika Łowiec Lubelski z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i innymi instytucjami mogącymi zwiększyć wartość merytoryczną i popularyzatorską publikacji ukazujących się w Łowcu Lubelskim;

  14. kontynuowania działalności multimedialnej na poziomie okręgu oraz powiększania zakresu informacji przekazywanej kołom łowieckim i myśliwym za pomocą strony www. i elektronicznych środków przekazu;

  15. przekazywania delegatom na XIX Okręgowy Zjazd Delegatów szczegółowego sprawozdania finansowego z wykonania preliminarza budżetowego po zakończeniu każdego roku obrotowego;

  16. zmniejszenia wysokości składki członkowskiej od kół z tytułu dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego na terenie okręgu lubelskiego;


facebook