POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
PRAWO ŁOWIECKIE


ROZPORZĄDZENIA i DEREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE

z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona)
(Dz.U.UE L z dnia 26 stycznia 2010 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG

z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 1992 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 865/2006

z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U.UE L z dnia 19 czerwca 2006 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI
facebook