szkody

OCENA i WYCENA WIEŃCÓW JELENI ZA SEZON 2012/2013

Rokrocznie po zakończeniu polowań na dany gatunek samców zwierzyny płowej, odbywa się ocena zgodności pozyskanych trofeów z wydanym upoważnieniem i obowiązującymi kryteriami selekcji osobniczej. W tym roku ocena zgodności dokonanego odstrzału jeleni byków pozyskanych w Lubelskim Okręgu PZŁ odbyła się w dniu 7 marca 2013 roku. Tak wczesny termin uwarunkowany był faktem, iż dane z przeprowadzonej oceny prawidłowości odstrzału mogą zostać wykorzystane do sprawozdawczości łowieckiej za sezon 2012/2013. Przedmiotowej oceny zgodności odstrzału byków pozyskanych w obwodach łowieckich Lubelskiego Okręgu PZŁ, dokonała Komisja ds. Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej, przy ORŁ w Lublinie. Dodatkowo w tym samym dniu komisja dokonała wyceny medalowej 4 ocenionych wcześniej wieńcy oraz kilku oręży dzików.

Ogółem do oceny przedłożonych zostało 55 poroży tego gatunku. 73% z nich ocenionych zostało jako odstrzał prawidłowy, a więc zgodny z obowiązującymi kryteriami selekcji osobniczej dla tego gatunku, a tym samym podczas oceny uzyskało punkt zielony. Pozostałe poroża (11%) ocenione zostały jako odstrzał nieprawidłowy (jeden punkt czerwony), zaś dalsze 16% jako odstrzał naganny (dwa punkty czerwone).

W minionym sezonie łowieckim udział trofeów medalowych w odniesieniu do ogólnie pozyskanych, można powiedzieć, że był zadowalający i wynosił prawie 11%. Wśród pozyskanych trofeów medalowych dwa uzyskało przedział punktowy premiujący je medalem srebrnym, zaś  dalszych 4 wycenionych zostało na medal brązowy. Podczas wyceny medalowej wieńcy jeleni, dokonano też wyceny kilku dostarczonych oręży dzików.

Marian Flis


PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE SKRYPTU POWIĘKSZENIA NASTĄPI PO CAŁKOWITYM ZŁADOWANIU STRONY


powiekszenie
Wieniec jelenia byka o masie 7,5 kg (brutto),
formie szesnastka nieregularnego obustronnie koronnego,
wyceniony na 201,62 pkt CIC - medal srebrny.
powiekszenie  
Wieniec jelenia byka o masie 7,2 kg (brutto),
formie osiemnastaka nieregularnego obustronnie koronnego,
wyceniony na 191,13 pkt CIC - medal srebrny.
powiekszenie  
Wieniec jelenia byka o masie 7,0 kg (brutto),
formie czternastaka regularnego obustronnie koronnego,
wyceniony na 188,53 pkt CIC - medal brązowy.
powiekszenie  
Wieniec jelenia byka o masie 7,0 kg (brutto),
formie dziesiątaka nieregularnego jednostronnie koronnego,
wyceniony na 184,75 pkt CIC - medal brązowy.
powiekszenie  
Wieniec jelenia byka o masie 7,0 kg (brutto),
formie dwunastaka nieregularnego obustronnie koronnego,
wyceniony na 175,56 pkt CIC - medal brązowy.
powiekszenie  
Wieniec jelenia byka o masie 6,4 kg (brutto),
formie dziesiątaka nieregularnego niekoronnego,
wyceniony na 173,87 pkt CIC - medal brązowy.

 Marian Flis


MENU TROFEISTYKA